مرحله /
دستاوردها
۱۰۰۰ برد
مقام اول در ارزیابی روزمره
سه مقام برتر در ارزیابی هفتگی
پنج مقام برتر در ارزیابی ماهوار
پنجاه امتحانات را به نمران A/A+ عبور نمایید
پیشرفت روزمره ٪۱۰۰
پیشرفت ماهوار ٪۱۰۰
در طول هفته ۵ بار پیشرفت روزانه ٪۱۰۰
۳۰۰ امتحانات را عبور یا همه دستاورد ها را جمع آورینمایید و از طریق پست از ایزی لنگویج تحسین نامه دریافتنمایید، از طریق پست یا ایمیل