Интервалын давталтын арга < <

<

<

<<<> Сонсголын хослол нь биднийг харахад илүү сайн, сонсоход хүргэдэг. Энэ аргыг Солонгос үзэхэд ашиглаж болно Солонгос Кино, телевизээр хадмал орчуулгатай. This will help improve your pronunciation and listening comprehension.

Feedback Method

Санал хүсэлтийн арга нь бидний гүйцэтгэлийн талаар санал хүсэлтийг хүлээн авахдаа илүү сайн мэдээлэл хүлээн авахад хүргэдэг. Энэ аргыг ердийн чадварыг сайжруулахад ашиглаж болно Солонгос. There are many online courses that provide feedback based on your answers to assignments.

Mnemotechnique

MNEMOTECECHNIQUE нь бид үүнийг аль хэдийн мэддэг эсвэл үүнийг мэддэг эсвэл үүнийг аль хэдийн мэддэг эсвэл үүнийг холбосон зүйлээр дамжуулан илүү сайн санаж байх болно. Энэ аргыг Солонгос шинэ үгсийг санахад ашиглаж болно. MNEMONION TEMBACIQUING дүрмийг грамматик дүрэм, тодорхой жишээг бий болгоход мөн жишээлбэл грамматик дүрмийг цээжилж, жишээ нь

< < P>