प्रमाणपत्र

कोर्स लिनुहोस् र मेल वा इमेल मार्फत इजी भाषाबाट विदेशीभाषामा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईंले कम्तिमा ३०० परिक्षा ग्रेडसहित उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ: А/A+
परिक्षा उत्तीर्ण ३०० मा 0