ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सक्रिप्शन " लिथुवानियन शब्दहरू। ट्रान्ससोक्रिप्शनले तपाईंलाई देखाउँदछ जुन तपाईंलाई शब्द ठीकसँग उच्चारण गर्न आवश्यक छ जुन शब्दलाई स्पष्ट रूपमा उच्चारण गर्न आवश्यक छ।

<