මට්ටම /
ජයග්‍රහණ
ජයග්‍රහණ 1000 යි
දෛනික ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පළමු ස්ථානය
සතිපතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම ස්ථාන 3
මාසික ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම ස්ථාන 5
A / A + ශ්‍රේණිය සමඟ පරීක්ෂණ 50 ක් සමත් වන්න
දෛනික ප්‍රගතිය 100%
මාසික ප්‍රගතිය 100%
සතිය තුළ 5 වතාවක් 100% දෛනික ප්‍රගතිය
පරීක්ෂණ 300 ක් සමත් වීමෙන් හෝ සියලු ජයග්‍රහණඑකතු කර ගැනීමෙන් Easy Language මගින්, තැපෑලෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ජයග්‍රහණ සහතිකයක්ලබා ගන්න
ලිපි