Cấp độ /
Chứng chỉ
Tham gia khóa học và nhận chứng chỉ tiếng nước ngoài từ Easy Language qua thư hoặc email
Tham gia khóa học và nhận chứng chỉ tiếng nước ngoài từ Easy Language qua thư hoặc email
Bạn cần vượt qua ít nhất 300 bài kiểm tra với điểm A/A+
Số lượng bài kiểm tra đạt 0 trong tống số 300 bài