Cấp độ /
Thành tích
Thắng 1000 lần
Đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày
Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng hàng tuần
Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng hàng tháng
Vượt qua 50 bài kiểm tra với số điểm A/A+
Tiến bộ 100% hàng ngày
Tiến bộ 100% hàng tháng
Đạt 5 lần tiến bộ 100% hàng ngày trong tuần
Vượt qua 300 bài kiểm tra hoặc thu thập tất cả các thành tích và nhận được chứng chỉ công nhận thành tích qua thư từ Easy Language , thông qua thư hoặc email